Säännöt


KIRJOITTAJARYHMÄ RINKI ry                   

 SÄÄNNÖT 31.7.2007                   
 
 
 
1§     Nimi ja kotipaikka
        
Yhdistyksen nimi on Kirjoittajaryhmä Rinki ja sen kotipaikka on Kemin kaupunki.
 
2§     Tarkoitus ja toiminta
 
         Yhdistyksen tarkoitus on kehittää jäsentensä kirjallista ilmaisutaitoa ja tutustuttaa heitä suomalaiseen ja vierasmaalaiseen kirjallisuuteen ja kirjallisuussuuntauksiin.
 
         Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pitää kokouksia ja seminaareja, joissa pohditaan kirjoittamiseen liittyviä asioita ja opastetaan kirjoittajia.
 
         Yhdistys voi julkaista voittoa tavoittelematta omakustanteita.
 
         Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi panna toimeen rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan.  Yhdistys voi myös anoa erilaisia avustuksia kulttuurilautakunnilta, taidetoimikunnilta ynnä muilta kirjoittajayhdistyksille avustuksia myöntäviltä yhteisöiltä.  Yhdistys voi ottaa vastaan myös lahjoituksia.
 
3§     Jäsenet
 
         Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen kirjoittaja tai kirjoittamisesta kiinnostunut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt.  Yhdistyksellä voi olla myös kunnia-, tuki- ja yhteisöjäseniä.
 
         Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.  Kunniajäsenet kutsuu kuitenkin yhdistyksen vuosikokous hallituksen esityksestä.
 
         Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous.  Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
 
4§     Hallitus
 
         Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä 4-6 varsinaista ja 2-4 varajäsentä.  Heidän toimikautensa on vuosikokousten välinen aika.
 
         Hallitus ottaa rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
 
         Hallitus voi muodostaa työryhmiä.
 
         Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 3 (kolme) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
        
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.  Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
 
5§     Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
 
         Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.
 
6§     Tilit
 
         Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
 
         Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.  Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.
 
7§     Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
 
         Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.  Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 7 (seitsemän) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.
 
8§     Yhdistyksen kokoukset
 
         Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa.
 
         Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 (kymmenesosa) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettavaa asiaa varten kirjallisesti vaatii.  Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
 
         Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.  Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.  Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.
 
9§     Vuosikokous
 
         Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1.      Kokouksen avaus
2.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4.      Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5.      Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6.      Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7.      Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
8.      Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä 4-6 varsinaista ja 2-4 varajäsentä.
9.      Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
10.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11.  Kokouksen päättäminen.
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 
10§          Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
 
         Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ (kolmen neljäsosan) enemmistöllä annetuista äänistä.  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
 
         Yhdistyksen purkauduttua käytetään yhdistyksen varat purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.  Yhdistyksen tultua lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.